Idre nya sameby

Idre nya sameby

Åtminstone sedan 1600-talet har det bedrivits kontinuerlig renskötsel i norra Dalarna, det visar dokumentation, språkliga- och arkeologiska spår.

Renskötsel administreras i dag genom samebyar och styrs av renbeteslagen. Idre nya sameby är Sveriges sydligaste sameby, den är liten med ett 40-tal medlemmar. Samebyn bildades 1983 som en rekonstruktion av Idre Sameby, huvuddelen av området finns i nordvästra Dalarna. Det högsta tillåtna renantalet är 2 700 renar fastställt av Länsstyrelsen.

Betesmarker och verksamhet

Inom Dalarnas län har renskötselrätten upplåtits genom Kungliga brev 1888 och 1899. Inför rennäringslagen 1971 fördelade man om en del betesmarker, Idre sameby tilldelades då en del av Rutfjällets skatteland och Ruvhten Sijte (dåvarande Tännäs sameby) fick en del av de marker som upplåtits till Idre Sameby enligt kungabreven.

Åretruntmarkerna förvaltas av Länsstyrelsen Dalarna. Samebyn har ett eget EU- godkänt slakteri vid skiljningsanläggningen i Foskros, där slaktas och vidareförädlas ren och vilt.

Samebyn har engagerat sig i Idre Sápmi Lodge för att vara med och skapa en positiv utveckling och framtidstro i det samiska lokalsamhället främst bland ungdomarna som behöver utveckla binäringar.

Det här kan turismen bidra till

Turismen ska generera intäkter som stärker samebyn och planeras så att den inte skadar renskötseln. Den ska generera arbetstillfällen för de samebymedlemmar som vill arbeta med turism.

Vi verkar för att även övrig turism och det rörliga friluftslivet på bästa möjliga sätt styrs så att rennäringen och miljön inte tar skada. Turism i samisk regi kan bidra till att besökare kommer med realistiska förväntningar och blir nöjda med sin upplevelse. Den kan sprida värdefull kunskap och bidra till ett starkt samiskt lokalsamhälle, stärka regionens mångfald och attraktion och samverka med andra näringar.

Besöksnäringen kan skapa lärande och attraktiva arenor som kommer lokalsamhället till godo, visar ett mångfacetterat kulturliv, ett rikt och levande samiskt språk och en intressant matregion.

Läs mer om vår kultur:
Kultur & lärande
SMAKERNA
ÄVENTYREN
VILAN